Meer informatie over een onderwerp in de video?
klik op dit icoon

Privacy policy

menu

PRIVACY STATEMENT


Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door IQWOON Hypotheken 1 B.V., van Quion Hypotheekbemiddeling B.V., handelend onder de naam IQWOON en van groepsmaatschappijen van IQWOON, hierna zowel gezamenlijk als apart te noemen ‘IQWOON’.


In dit privacy statement leest u wat IQWOON doet met uw persoonsgegevens bij:
• een bezoek aan de website,
• bij het indien van een aanvraag voor een hypotheeklening, en tijdens de looptijd van een hypotheeklening.


Bij een bezoek aan de website:
Bij uw bezoek aan deze website verwerkt IQWOON persoonsgegevens van u. Ingevulde contact- en reactieformulieren worden (elektronisch) verzonden aan IQWOON en d.m.v. e-mail- of databasesystemen opgeslagen en eventueel verder verwerkt.


Bij het indienen van een aanvraag voor een hypotheeklening en tijdens de looptijd van de hypotheeklening:
IQWOON verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u indien u een aanvraag indient voor het verkrijgen van een hypotheeklening en tijdens de looptijd van de hypotheeklening. Deze gegevens ontvangen wij van u. Alle vormen van communicatie, brieven, email, telefoongesprekken, worden geregistreerd en opgeslagen in de databasesystemen en verder verwerkt.


Daarnaast wisselt IQWOON gegevens uit met externe bronnen, zoals het Bureau Kredietregistratie (BKR) en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). Bij de doeleinden van de gegevensverwerking leest u waarom IQWOON deze gegevens verzamelt.


Doeleinden van de gegevensverwerking
IQWOON verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van haar internetsite, aanvragers van hypotheekleningen en tijdens de looptijd van een hypotheekleningovereenkomst ten behoeve van haar bedrijfsvoering (waaronder maar niet beperkt tot het verstrekken en beheren van kredieten en het verhandelen van krediet portefeuilles), om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of over diensten die IQWOON aanbiedt waarin u mogelijk geïnteresseerd bent (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).


Met het oog op de aanvraag en de uitvoering van de hypotheeklening(overeenkomst), de controle van de naleving daarvan en om uw kredietwaardigheid, betaalgedrag en eventuele eerdere betrokkenheid bij fraude na te gaan worden door IQWOON:
• opgenomen in door IQWOON gevoerde registratiesystemen;
• doorgegeven voor controle en/of registratie bij het Bureau Krediet Registraties (BKR);
• opgenomen in en/of gebruikt voor controle in het Fraudetoetsing Systeem van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH),
• doorgegeven aan nationale of internationale toezichthouders, waaronder ECB, alsmede adviseurs en auditors;
• doorgegeven aan de eventuele koper van de vorderingen die uit de lening voortvloeien;


IQWOON waarborgt en respecteert hierin uw persoonlijke levenssfeer, onder andere door naleving van en verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.


Mededeling gegevens aan derden
IQWOON kan uw gegevens doorgeven aan derden (waaronder maar niet beperkt tot IT providers en verkrijgers van krediet portefeuilles) voor bovenvermelde doeleinden.

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte.


Verantwoordelijken voor de verwerking
De gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn IQWOON en de geldverstrekker IQWOON Hypotheken 1 B.V.

Tevens is bpost bank N.V., de koper van de vorderingen die uit de hypotheeklening voortvloeien, verantwoordelijk voor de verwerking, voor zover zij, via IQWOON, uw persoonsgegevens ontvangt. Meer informatie over de wijze waarop bpost bank N.V. met persoonsgegevens omgaat vindt u op de website www.bpostbank.be onder Disclaimer - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Links naar websites van derden
Wij hebben op onze website hyperlinks geplaatst naar websites van derden. Als u deze websites bezoekt is het privacybeleid van deze derden en niet dat van IQWOON van toepassing op uw bezoek aan die websites en de gegevens die u daar verstrekt.
IQWOON behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen bij bezoek aan onze website.


Uw rechten

U heeft het recht tot inzage, verbetering of schrapping van de gegevens die IQWOON over u verwerkt. U heeft tevens het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met IQWOON op het hieronder vermelde adres.


Vragen

Als u vragen hebt over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met:


IQWOON
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam
iqvraag@iqwoon.nl